Przed czym nie chroni OC komunikacyjne

 

Odszkodowanie z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych  przysługuje, jeżeli szkoda została wyrządzona w związku z ruchem tego  pojazdu. Pojęcie szkody powstałej w związku z ruchem pojazdu jest szerokie, i uznaje się za taką również szkodę powstałą przy wsiadaniu  i wysiadaniu do/z pojazdu, szkodę powstałą bezpośrednio przy  załadowaniu i rozładowaniu pojazdu oraz szkodę powstałą podczas  zatrzymania, postoju lub garażowania. O ruchu pojazdu nie przesądza  fakt poruszania się w znaczeniu fizycznym tzn. zmiana miejsca  położenia pojazdu. Pojazd mechaniczny jest w ruchu od chwili  uruchomienia silnika aż do momentu, gdy jazda wskutek osiągnięcia  miejsca przeznaczenia lub planowej przerwy drogi zostałaby zakończona, nawet jeżeli przed dotarciem do miejsca przeznaczenia silnik pojazdu  wskutek swej wadliwości przestanie działać. Postój na drodze  publicznej tylko wyjątkowo pozwala na przyjęcie, że pojazd nie jest w  ruchu, a dla odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń z tytułu postoju  pojazdu na trasie jazdy istotne jest tylko, czy postój miał miejsce  ,,na trasie jazdy" tzn. na drodze przeznaczonej dla ruchu pojazdów.

Zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność najwyżej do ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej. Oznacza to, że w przypadku,  gdyby szkoda wywołana wypadkiem spowodowanym ruchem pojazdu  mechanicznego byłaby bardzo duża i przekraczała sumę gwarancyjną (co  przy obecnym jej poziomie jest mało prawdopodobne) pozostałą część  szkody ponad tę sumę musiałby wyrównać jej sprawca z własnego majątku.

Zakład ubezpieczeń w ubezpieczeniu OC komunikacyjnym nie odpowiada za szkody:

1)    polegające na uszkodzeniu lub utracie mienia, wyrządzone przez  kierującego właścicielowi pojazdu; dotyczy to również sytuacji, w  której właściciel pojazdu mechanicznego, którym wyrządzono szkodę, jest właścicielem lub współwłaścicielem drugiego pojazdu, w którym  szkoda została wyrządzona; Wyłączenie to nie obejmuje szkody  wyrządzonej w mieniu, jeżeli pojazdy mechaniczne uczestniczące w  zdarzeniu są przedmiotem umowy leasingu zawartej przez posiadaczy tych  pojazdów z tą samą firmą leasingową;

2)    w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu;

3)    polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych,  wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych,  numizmatycznych i podobnych;

4)    polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska.