Poradnik

Ubezpieczenie pojazdu mechanicznego, w którym ubezpieczyciel zapewnia odszkodowanie za zniszczenia, uszkodzenia (w tym także z winy właściciela) l...
Czytaj dalej...
  Osoba fizyczna lub prawna, która działa w imieniu i na rzecz osób lub podmiotów poszukujących ochrony ubezpieczeniowej. Broker ubezpieczen...
Czytaj dalej...
Wysokość składek za ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, ustala zakład ubezpieczeń na podstawie oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Wys...
Czytaj dalej...
Poruszając się pojazdem mechanicznym nie posiadającym obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadomie narażasz się na płacenie (z...
Czytaj dalej...
  Przedsiębiorca upoważniony przez zakład ubezpieczeń do stałego zawierania umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz tego zakładu lub pośrednic...
Czytaj dalej...
  Odszkodowanie z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych  przysługuje, jeżeli szkoda została wyrządzona w związku z ruche...
Czytaj dalej...
  Umowa ubezpieczenia, jako umowa cywilnoprawna, ma ze swej istoty charakter dobrowolny. To uczestnicy obrotu prawnego decydują czy, kiedy i...
Czytaj dalej...
Bezpośrednia Likwidacja Szkód (BLS) jest możliwością zgłoszenia szkody (kolizji, stłuczki czy wypadku), która odbyła się nie z własnej ...
Czytaj dalej...
Rodzaj ubezpieczeń, w których świadczenia zakładu ubezpieczeń mają co do zasady charakter rzeczowy - polegają najczęściej na udzielaniu usług wspa...
Czytaj dalej...